Direkt zum Inhalt springen
Direkt zur Seiten-Navigation
Notruf: 040 - 8000 4 1000

کمک

طریق تما س - تشریح راه بسوی خانه زنها / خانه امن

یافتن راه بسوی خاانه زنها ( خانه امن ) بسیار ساده وبدون  مشکلات است.

  تو می توانی  به شماره پذیرش اضطراری خانه زن های هامبورگ “24 /7“ تماس بیگری.

Telefon: 040 8000 4 1000 تلفن: ۰۴۰۸۰۰۰۴۱۰۰۰

پذیریش اضطراری شب و روزباز است. تو می توانی توسط تلفن با ما در تماس شوی ویا به ادرس زیر برای ما ایمیل بفرستی E-Mail: schutz(at)24-7-frauenhaeuser-hh.de

( تلفن کمک در مقابل خشونت ) با ما در تما س شوند. Hilfetelefon gegen Gewalt  زنهای گنگ می تواند توسط    ا ین تلفن همه روزه از ساعت ۸ تا ساعت ۲۳ در خدمت شما ست وانها می توانند با زبان اشاره کمک نموده و وتورا با ما وصل کن

بعد از اینکه تماس  تلفنی بر قرار گردید، می تواند وقت ومحل ملا قات تعین گردد. تو می توانی با استفاده از مترو و اتوبوس خود را به محل قرارر برسانی. از انجا ما ترا ( همراه با فرزندا نت ) با خود خواهیم برد.

مهم اینست که تو مواظب خود وفرزندانت با شی، درحالت اضطراری میتوانی با پولیس  زیر شمار (۱۱۰ ) در تماس شوی. پولیس میتواند تو را / با فرزندانت  تا رسیدن به جای ملاقات همراهی کند. خانه زن ها جای امن است و ادرس و نشانی ان مخفی است. در اینجا تو می توانی به ارامش روحی دست یابی وبعد درمورد برنامه اینده ات امادگی بیگری. همکاران ما در اینجا با تو در مورد مشکلا تت صحبت  کرده و امکانات موجود را بررسی خواهند کرد.

از خانه اضطراری تومی توانی مستقم به خانه امن منتقل شوی. 

چه کسانی میتواند در حانه زنها ( خانه امن ) بیا یند ؟

هرزنبکه مورد ازاروا ذ یت قرارگرفته باشدد ویا زن که که خطر خشونت او را تهد د نما ید،

خشونت در مقابل زن ها ا شکال مختلیف دارد.  

ا زهر چهارزن یک زن درالمان  مورد ازار وا ذ یت قرارمی گیرد، بطورمثال توسط همسرویا شریک زندگی اش، اعضای خانواده اش،  نزدیکا نش ویا ا فرادی دیگری. برای خیلی از خانمها  (بشمول بچه های شان) ازارو اذیت امر روزمره است.  و این به درامد پولی ، مدرک تحصیلی،  سن  ویا منشا قومی بستگی ندارد.

خشونت به اشکال مختلف صورت می گیرد و بعضا قابل لمس نیست: انواع خشونت بطور نمونه

جراحت جسمی و مزاحمت جنسی 

 تجاوز جنسی    

 تجرید خانوادگی    

 قطع پول 

زن فروشی وا ستثمارجنسی     

سلب ازادی

ا زار وا ذ یت روحی

ازدواج اجباری

ایا تو فکر میکنی ترا کسی باور نحواهد کرد ؟

ما دراینجا در خد مت تو میبا شیم . ما تورا باور می کنیم و از تو ( فرزندانت ) حمایت می کنیم.<sub></sub><sup></sup>

چه چیز ها را تو با ید با خود با  خود بیا وری ؟

در درصورت امکان اسنا د واشیای که  در ز یر نامبرده شده با خود بیاور.

شنا سنا مه، کارت ملی، پا سپورت و کارت ا قا مت

کارت بیمه ، دفترچه معا ینا ت اطفال ، کارت واکسن

دارو

سند ازدواج وسند تولد

کارت بانک و پول نقد

قرار داد اجاره خانه و کلید خانه

اسناد اداره کار.اسنا د اداره کمک های اجتماعی و( سوسیا ل ) اسنا د داد گا خانواده گی

 لبا س

سا ما ن مدرسه و ا سبا ب. با زی

کارت بیمه اجتما عی 

قرارداد کاروفیش حقوقی

ا گر چیزی دیگری لازم بود ما برا یت  اما ده می کنیم .

ظروف، حوله  لوازم رخت خواب ( ملافه، روبا لشی ، رو لحافی )  را ما به  دسترس  تو قرار می  دهیم..

 خانه زن ها یا خا نه امن چه جایی است ؟

خانه زنها، جا یگا حما یت از زنها است، زنها همرا با طفل ویا بدون طفل،  انها یکه در محیط خانه شان مورد خشونت  قرار گرفته و یا خطرخشونت انها را تهدد ید میکند. این دسته از زن ها می توانند در خانه زنها  موقت مسکن گزین گردند. این دسته از زنا ن را ما مورد حمایت قرار داده و برای شان خانه موقتی گرفته و ا نا ن را راهنما یی مینما یم. در صورت ضرورت ما از میتوانم  از یگ مترجم  زن  برای ترجمه دعوت نما یم.  هرخا نه زن قا نونمندی مخصوص بخود را دارد. از جمله انیکه نشانی یا ادرس ان مخفی میبا شد. کسانیکه دراین جا اقامت دارند حق پذیرایی مهمان را در خانه امن ندارد.

 درخانه زنها / خانه امن تو با چند ین زن وطفل یگجا در یگ طبقه زندگی مینما ی. اشپز خانه، دست شو یه و حمام، اطاق نشیمن و باغ مشترگ است. زنهای بدون طفل مشترکا با زن دیگری هم اتا ق اند. ما درها وفرزندان شان معمولا در یگ اطاق جا گزین می گرد ند. تو با ید کار های زوزانه ات را خودت انجام دهی. 

دراینجاه، درخانه زنها یا خانه امن تمام کارمندان و کارگران زن مشغول کار اندا. ا نها همه وهمیشه ازتو( و فرزندانت )        پشتیبا نی می کنند. ما هچگا در مورد کسانیکه در این جا زندگی میکند بکسی معلومات نمی دهیم. ما ترا مشوره داده، کمک و حما یت میکنم تا تو بتوانی در زند گی رو پای خودت  استوار بیستی و به کمک دیگران محتاج نبا شی. ما با زبا ن ها ی مختلف صحبت میکنم. ما مترجم زن داریم و در صورت ضرورت انها برای ترجمه زبان شما اما دگی دارند.

برا ی دختران و پسران که در خانه زن ها ا قامت دارند و خشونت را تجربه نموده اند همکاران ما در قسمت از بین بردن تجارب منفی  همکاراند و کمک می نما یند  وبرای حفظ و کسب منفع انها تلاشش  میورزند.

 

ما از زنها و اطفا ل شان در موارد زیرکمک و همراهی میکنیم، بطور مثا ل:

در حل یا درمان تجارب حشونت

دریا فتن راه  بسو ی زند گی نو / شیوه زند گی نو

در حل مشکلات مالی و قانونی

در تما س گیری و همراهی نزد ادارات دولتی

درمورد یا فتن خانه <sub></sub><sup></sup>