Direkt zum Inhalt springen
Direkt zur Seiten-Navigation
Notruf: 040 - 8000 4 1000

کمک

طریق تما س - تشریح راه بسوی خانه زنها / خانه امن

<big>یافتن راه بسوی خاانه زنها ( خانه امن ) بسیار ساده وبدون مشکلات است . تو می توانی به شماره پزرش پذیرش فوری خانه امن ( حانه زن ها ) "7 /24" تلفن کنی. </big>

تلفن:۰۴۰۸۰۰۰۴۱۰۰۰

(Telefon: 040 8000 4 1000)

<big>دفترپذیرش فوری شب و روزباز است.</big>

<big> تو می توانی با تلفن با ما در تماس شوی ویا به ادرس زیر برایما ایمیل بفرستی.</big>

E-Mail: schutz(at)24-7-frauenhaeuser-hh.de

  زنهای گنگ می توانند توسط Hilfetelefon gegen Gewalt .( تلفن کمک در مقابل خشونت ) با ما در تما س شوند

انها همه روزه از ساعت ۸ تا ساعت ۲۳ باز است ومی توانند با زبان اشاره با شما کمک نموده و ضمینه وصل تلفن را با ما اماده سازد.

بعد از اینکه تماس تلفنی بر قرار گردید، می تواند وقت ومحل ملا قات تعین گردد. تو می توانی با استفاده از وسایط نقلیه شهری خود را به محل ملاقات برسانی. از انجا ما میتوانم ترا ( همراه با فرزندا نت ) با خود بیگریم.

حتمن متوجه خود فرزندانت با شی، درحالت اضطراری میتوانی با پولیس، زیر شمار (۱۱۰ ) در تماس شوی. پولیس میتواند تو را / با فرزندانت تا رسیدن به جای ملاقات همراهی کند. خانه زن ها جای امن است و ادرس ان مخفی است. در اینجا تو می توانی به ارامش روحی نایل شوی وبعدن درمورد پلان اینده ات امادگی بیگری. همکاران ما در اینجا با تو در مورد مشکلا تت صحبت کرده و امکانات موجوده را بررسی خواهند کرد. از خانه اضطراری تومی توانی مستقمن به خانه زن ها / خانه امن منتقل شوی.

چه کسانی میتواند مورد حمایت حانه زنها ( خانه امن ) قرارگیرند ؟

هرزنبکه مورد خشونت قرارگرفته باشدد ویا کسی که خطر خشونت او را تهد ید نما ید،

خشونت در مقا بل زن به ا شکال گوناگون تعمیل می گردد.

ا زهر چهارزن یک زن درالمان مورد خشونت قرارمی گیرد، بطور مثال توسط همسرویا شریک زندگی اش، ویا اعضای فامیل ویا اقارب اش ویا ا فرادی دیگری. بسیاری از زنها ( بشمول اطفال شان ) همه روزه طعم خشونت را می چشند. بدون در نظر داشت درامد مالی / عایداتی، درجه تحصیل، سن ویا منشا قومی شان.

خشونت به اشکال گوناگون صورت می گیرد و بعضن قابل لمس نیست. انواع خشونت بطور نمونه:

جراحت جسمی ویا مزا حمت جنسی

تجاوز جنسی

تجرید خانوادگی / فامیلی

منع خرید یا مصرف پول

زن فروشی وا ستثمارجنسی

سلب ازادی

ا زار وا ذ یت روحی

ازدواج اجباری

 

ایا تو فکر میکنی ترا کسی باور نحواهد کرد ؟

<big>ما دراینجا در خد مت تو میبا شیم . ما تورا باور می کنیم و از تو ( و از اطفال تو ) حمایت می نما یم.</big>

چه چیز ها را تو باید با خود با خود بیا وری.

<big>درصورت امکان اسنا د واشیای که در ز یر نامبرده شده با خود بیاوری.</big>

تذکره ، پا سپورت ، کارت یا ورقه ویزا

کارت بیمه مریضی، کتابچه معا ینا ت اطفال ، دفترچه یا کارت واکسین

دوا

سند تولد و نکا حنا مه

قرارداد خانه

کارت بانک و پول نقد

قراردااد خانه و کلید خانه

اسناد اداره کار، اسنا د اداره کمک های اجتماعی ( سو سیا ل ) و اسنا د محکمه فا میلی

لبا س

سا ما ن مکتب و سامان با زی

قرارداد کارو سند درا مد ما هیا نه

<big>ا شیا و مدارک که تو نتو انستی با خود بیا وری ما برا یت اما ده می کنیم </big>

<big>ظروف، د ست پاگ، لوازم رخت خواب ( رو جا یی، پوش لحاف و با لشت ) را ما به دسترس توقرار می دهیم.

خانه زن ها یا خا نه امن چه جایی است ؟

خانه زن، جا یگا حما یت از زن است، زنها همرا با طفل ویا بدون طفل، انها یکه در محیط خانه شان مورد خشونت قرار گرفته و یا خطرخشونت انها را تهدد ید میکند. این دسته از زن ها می توانند در خانه زن موقتن مسکن گزین گردند. این دسته از زنا ن را ما مورد حمایت قرار داده و برای شان خانه موقتی گرفته و ا نا ن را راهنما یی مینما یم. در صورت ضرورت ما میتوانم از یگ ترجمان زن برای ترجمه دعوت نما یم. هرخا نه زن قا نونمندی یا شرایط بخصوصی دارد. از جمله انیکه ادرس ان مخفی میبا شد. کسانیکه دراین جا اقامت دارند حق پذیرایی مهمان را درخانه زن یا خانه امن ندارد.

درخانه زن / خانه امن تو با چند ین زن وطفل یگجا در یگ طبقه زندگی مینما یی. اشپز خانه، دست شو یه / تشنا ب، اطاق نشیمن و باغ مشترگ است. زنهای بدون طفل مشترکن با زن دیگری هم اطا ق اند. ما درها وفرزندان شان معمولن در یگ اطاق جا گزین میگرد ند. تو با ید کار های زوزانه ات خودت انجام دهی.

دراینجاه، درخانه زنها یا خانه امن تمام کارمندان و کارگران زن مشغول کاراند. ا نان همه وهمیشه ازتو ( و فرزندانت ) حمایت وجانبداری می نما یند. ما هچگا ه در مورد کسانیکه در این جا زندگی میکند بکسی معلومات نمی دهیم. ما ترا مشوره داده، همراهی و حما یت میکنم تا تو بتوانی در اینده رو پای خودت استوار شوی و به کمک دیگران محتاج نبا شی. ما با زبا ن ها ی مختلف صحبت میکنم . ما ترجمان زن داریم و در صورت ضرورت انها برای ترجمه زبان شما اما دگی دارند.

برا ی دختران و پسران که در خانه زن ها ا قامت دارند و خشونت را تجربه نموده اند همکاران ما در قسمت از بین بر دن تجارب منفی همکاراند و کمک می نما یند وبرای حفظ و کسب منفع انها تلاش میورزند.

ما از زنها و اطفا ل در مورد ذیل کمک و همکا رای میکنیم، بطور مثا ل :

در حل یا درمان تجارب حشونت

دریا فتن راه بسو ی زند گی نو / شیوه زند گی تو

در حل مشکلات مالی و قانونی

در تما س گری وهمراهی نزد سازما ن های و موسسا ت دولتی

درمورد یا فتن خانه